ОКОЛНА СРЕДА

ОКОЛНА СРЕДА

ФИЛОСОФИЯ

Πреди 20 години фразите: рециклиране, устойчиво развитие и опазване на околната среда бяха без особено значение и важност за гражданското общество.

През последните десетилетия, с бързото развитие на производството, транспортните услуги и увеличаването на производството, на енергия, в съчетание с прекомерната употреба на вещества, вредни газове и суровини " светна червената лампа", за рискът от неконтролираното екологично унищожаване на планетата.

Учените с помощта на технологията, работят усилено, за да се ограничат тези вредни въздействия върху околната среда. Паралелно гражданското общество е все по-чувствително към опазването на околната среда, предпочитайки екологосъобразни и рециклирани продукти, насърчавайки производството на леки, екологично чисти продукти произведени с екологична енергия и др.

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО

Независимо от положителната страна интересът и чувствителността от страна на обществото, избора на „зелени" продукти не винаги е лесeн. 
Параметрите, които влияят или определят екологичните продукти, са многобройни и често сложни, включително:

 • Количеството на суровините и енергията, необходима за тяхното производство.
 • Необходимата енергия за рециклиране на суровината на продукта до края на техния жизнен цикъл.
 • Продължителността на „живот” на продуктите с А или Б материал.
 • Необходимата енергията, за транспортиране на суровините на мястото на производство.
 • Необходимата енергията, за транспортиране на продукта от мястото на производство до мястото на потребление.
 • Разходите за обработката на суровината за единица продукт.

Съответно оценката следва да се основава на целия жизнен цикъл, на продукта и неговите съставни части, от добива на суровините до рециклирането му.

В тази насока са създадени различните системи и инструменти (Life Cycle Analysis, LCA) които контролират жизнения цикъл на продуктите и тяхното въздействие върху околната среда, като се започне от въздействието върху околната среда на материалите за строителство и до края на техния цикъл.
По-точно анализът се основава на:

 1. Намаляване на емисиите на вредни вещества.
 2. Намаляване на потреблението на енергия и отпадъци в производствения процес.
 3. Намаляване на транспортните разходи.
 4. Екологична опаковка.
 5. Грижовност за здравето на потребителите по време на използването им.
 6. Рециклиране на изделията.

НОВАТА ОФИС СЕРИЯ SLIM Е В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ

Компанията ДРОМЕАС с загриженост към околната среда и бъдещите поколения, приема тези системи и инструменти (LCA) за развитието на своите продукти. След проучването на изброените по-горе анализи, дизайнерите на компанията в сътрудничество с отдела за производство, допринасят за непрекъснато развитие и усъвършенстване на произведените продукти, в съответствие и въз основа на зелени и екологично чисти продукти съобразно европейските регламенти.

Един такъв пример е създаването на офис серията SLIM от фирма ДРОМЕАС по изискванията и според процедурата, на проведения международен търг от Европейския съюз който бе спечелен от компания ДРОМЕАС.

Техническите спецификации на посоченият по горе търг и основните изисквания и условия, бяха изцяло и с изрично подчертани изисквания, базирани на новата екологична концепция и философия, както и те да са в съответствие с всички стандарти за опазване на околната среда на ЕС, както за всички материали и производствени технологии, така и за рециклирането им.
Офис серията SLIM на ДРОМЕАС, отговаря на всички изисквания и стандарти на ЕС както за суровините, така и на всички спецификации и стандарти на продукта, както и за неговата ергономичност, устойчивост и безопасност. Офис серията SLIM се отличава с изключителния си дизайн в хармония с естетическите функции който предлагат: 

 • Минимум производствен цикъл, което означава по-малко потребление на енергия и материали, за суровините и по-малко разходи на енергия за рециклиране след края на жизнения цикъл на продукта.
 • Интуитивен дизайн, който осигурява по-лесно разглобяване на отделните детайли за намаляване на обема, това допринася за по-малко енергия и разходи за транспорт.
 • В заключение, офис серия SLIM във всички етапи отговаря напълно на екологичното производството, от суровините до приключването на жизнения си цикъл.

Всички продукти на фирма ДРОМЕАС отговарят на стандартите, и процедурите определени от PEFC (устойчиво управление на горите), който защитават общностите и бъдещите поколения и се грижи да бъде предотвратено неконтролираното изсичане на горите, същевременно контролира и качеството на суровините.