ОКОЛНА СРЕДА

ОКОЛНА СРЕДА

Corporate Social Responsibility

DROMEAS is inextricably linked to the community in which it operates. We acknowledge our responsibilities to society and the environment.
Our goal is to contribute to society as a whole, to respect the environment we have inherited, and to improve living standards and quality of life.

ФИЛОСОФИЯ

Πреди 20 години фразите: рециклиране, устойчиво развитие и опазване на околната среда бяха без особено значение и важност за гражданското общество.

През последните десетилетия, с бързото развитие на производството, транспортните услуги и увеличаването на производството, на енергия, в съчетание с прекомерната употреба на вещества, вредни газове и суровини " светна червената лампа", за рискът от неконтролираното екологично унищожаване на планетата.

Учените с помощта на технологията, работят усилено, за да се ограничат тези вредни въздействия върху околната среда. Паралелно гражданското общество е все по-чувствително към опазването на околната среда, предпочитайки екологосъобразни и рециклирани продукти, насърчавайки производството на леки, екологично чисти продукти произведени с екологична енергия и др.

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО

Независимо от положителната страна интересът и чувствителността от страна на обществото, избора на „зелени" продукти не винаги е лесeн. 
Параметрите, които влияят или определят екологичните продукти, са многобройни и често сложни, включително:

 • Количеството на суровините и енергията, необходима за тяхното производство.
 • Необходимата енергия за рециклиране на суровината на продукта до края на техния жизнен цикъл.
 • Продължителността на „живот” на продуктите с А или Б материал.
 • Необходимата енергията, за транспортиране на суровините на мястото на производство.
 • Необходимата енергията, за транспортиране на продукта от мястото на производство до мястото на потребление.
 • Разходите за обработката на суровината за единица продукт.

Съответно оценката следва да се основава на целия жизнен цикъл, на продукта и неговите съставни части, от добива на суровините до рециклирането му.

В тази насока са създадени различните системи и инструменти (Life Cycle Analysis, LCA) които контролират жизнения цикъл на продуктите и тяхното въздействие върху околната среда, като се започне от въздействието върху околната среда на материалите за строителство и до края на техния цикъл.
По-точно анализът се основава на:

 1. Намаляване на емисиите на вредни вещества.
 2. Намаляване на потреблението на енергия и отпадъци в производствения процес.
 3. Намаляване на транспортните разходи.
 4. Екологична опаковка.
 5. Грижовност за здравето на потребителите по време на използването им.
 6. Рециклиране на изделията.

НОВАТА ОФИС СЕРИЯ SLIM Е В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ

Компанията ДРОМЕАС с загриженост към околната среда и бъдещите поколения, приема тези системи и инструменти (LCA) за развитието на своите продукти. След проучването на изброените по-горе анализи, дизайнерите на компанията в сътрудничество с отдела за производство, допринасят за непрекъснато развитие и усъвършенстване на произведените продукти, в съответствие и въз основа на зелени и екологично чисти продукти съобразно европейските регламенти.

Един такъв пример е създаването на офис серията SLIM от фирма ДРОМЕАС по изискванията и според процедурата, на проведения международен търг от Европейския съюз който бе спечелен от компания ДРОМЕАС.

Техническите спецификации на посоченият по горе търг и основните изисквания и условия, бяха изцяло и с изрично подчертани изисквания, базирани на новата екологична концепция и философия, както и те да са в съответствие с всички стандарти за опазване на околната среда на ЕС, както за всички материали и производствени технологии, така и за рециклирането им.
Офис серията SLIM на ДРОМЕАС, отговаря на всички изисквания и стандарти на ЕС както за суровините, така и на всички спецификации и стандарти на продукта, както и за неговата ергономичност, устойчивост и безопасност. Офис серията SLIM се отличава с изключителния си дизайн в хармония с естетическите функции който предлагат: 

 • Минимум производствен цикъл, което означава по-малко потребление на енергия и материали, за суровините и по-малко разходи на енергия за рециклиране след края на жизнения цикъл на продукта.
 • Интуитивен дизайн, който осигурява по-лесно разглобяване на отделните детайли за намаляване на обема, това допринася за по-малко енергия и разходи за транспорт.
 • В заключение, офис серия SLIM във всички етапи отговаря напълно на екологичното производството, от суровините до приключването на жизнения си цикъл.

Всички продукти на фирма ДРОМЕАС отговарят на стандартите, и процедурите определени от PEFC (устойчиво управление на горите), който защитават общностите и бъдещите поколения и се грижи да бъде предотвратено неконтролираното изсичане на горите, същевременно контролира и качеството на суровините.